Cover of Publication Kav
Cover of Publication Kav
1966, 15X26, Pencil on paper
Cover of Publication Kav
1966, 15X26, Pencil on paper
Study for the cover of the periodical KavTzakparStrange MelodyUntitled