שולחן במרפסת
שולחן במרפסת
1956-1955, 118X85, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
שולחן במרפסת
1956-1955, 118X85, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
תפנים, שולחן וטבע דומםסוכהתפניםתפנים עם דיוקן אבי האמן